ករណីអតិថិជន

ប៉ាស្ទ័រងូតទឹក

បាញ់ថ្នាំប៉ាស្ទ័រ

Blanching និងម៉ាស៊ីនចម្អិនអាហារ

ម៉ាស៊ីន​បោកគក់

ម៉ាស៊ីនរលាយ

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតខ្យល់

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតចំហាយ